Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1 Definities 

 

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis: 

 

 1. Arx Groep Business 2 Business B.V. is de gebruiker van de algemene voorwaarden, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Weesp, kantoorhoudende te Weesp (1382 LX) aan de Leeuwenveldseweg 18, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65453492 en handelend onder de naam ProPropertyPartners. 
 2. Vastgoedprofessional: professional werkzaam in de vastgoedsector die de rol van bemiddelaar spelen in de aankoop, verkoop of verhuur voor derden, of die instaan voor het beheer van vastgoed.
 3. Lead: aanvraag voor dienstverlening door  ten behoeve van een Consument op het gebied van het ontzorgen en aanbieden van een makkelijke aansluiting bij leveranciers en/of serviceproviders van diensten als energie, internet, water (digitale) televisie, vast telefonie, mobiele telefonie en verzekeringen (hierna “Nutsvoorzieningen”) en aangedragen door een Vastgoedprofessional. 
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met bemiddeling vanArx Groep Business 2 Business B.V.  een overeenkomst op afstand aangaat met een serviceprovider/leverancier van Nutsvoorzieningen. 
 5. Platform: digitale omgeving waarop de ProPropertyPartners Portal en Applicatie(s) gebouwd zijn 
 6. Applicatie(s): De door middel van de Netwerkconfiguratie ter beschikking gestelde softwaremodules, zoals gespecificeerd in Bijlage 3, inclusief de onderliggende databases en ontwikkelplatforms met de bijbehorende gegevensverzameling(en) en de bijbehorende documentatie. 
 7. Beschikbaarheid: De periode dat de Vastgoedprofessional de Applicatie door middel van de Netwerkconfiguratie daadwerkelijk tot zijn beschikking heeft. 
 8. Netwerkconfiguratie: de hardware, tussenliggende telecommunicatieverbindingen en bijbehorende besturingssystemen zoals gedefinieerd in Bijlage 3. 
 9. Gebruiker: een natuurlijke persoon die door de Vastgoedprofessional geautoriseerd is om via de Portal beschikbare Applicatie(s) en/of Opslagcapaciteit te gebruiken. 
 10. Hulpmiddelen: de middelen die door de Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer, smartphone of tablet om gebruik te kunnen maken van de Applicatie (s). 
 11. Portal: de internetsite waar de Vastgoedprofessional en Gebruiker de Applicatie(s) kan gebruiken en wijzigingen kan aanvragen. 
 12. Toegangsmiddelen: de middelen, zoals een token of combinatie van toegangscode en met een gebruikersnaam, waarmee kan worden verkregen tot de Portal, Server en de Applicatie(s) en/of Opslagcapaciteit. 
 13. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. 
 14. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van Arx Groep Business 2 Business B.V.  ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of opdracht van een Vastgoedprofessional.  
 15. Gebrek: een fout in de Applicatie(s) die ertoe leidt dat de Applicatie(s) niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen Specificaties of het anderszins niet voldoen van de Applicatie(s) aan de overeenkomst. 
 16. Incidenten: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de Applicatie(s) niet functioneert overeenkomstig de overeengekomen Specificaties of niet voor het gebruik op de Locatie beschikbaar is. 
 17. Update: Herziene versie van de Applicatie(s) of besturingssysteem, waarin bepaalde problemen zijn verholpen en/of nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. 

 

Art 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de Dienstverlening van Arx Groep Business 2 Business B.V.  en maken in ieder geval deel uit van de tussen de met de Vastgoedprofessional gesloten overeenkomst van opdracht, Gebruikersovereenkomst en Verwerkersovereenkomst tenzij partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.  
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Vastgoedprofessional, waarbij voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
 4. Arx Groep Business 2 Business B.V. streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Ze zijn bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld, dan wel als direct aanklikbare hyperlink als PDF beschikbaar gemaakt. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort  Arx Groep Business 2 Business  B.V dat graag.  
 5. Arx Groep Business 2 Business B.V. werkt iedere dag aan de ontwikkeling van nieuwe, fascinerende en innovatieve Applicatie(s). De Algemene Voorwaarden van Arx Groep Business 2 Business B.V.  kunnen hierin ook mee veranderen, waarbij het uitgangspunt is dat die wijzigingen de kwaliteit van de dienstverlening van Arx Groep Business 2 Business B.V.  ten goede komen. Wijzigingen zullen altijd kenbaar gemaakt worden op de Portal waarbij grote wijzigingen ook in een speciale nieuwsbrief zullen worden vermeld. 
 6. Indien het Arx Groep Business 2 Business B.V.  Platform, Applicatie(s) en of Portal gebruikt worden en Arx Groep Business 2 Business B.V.  diensten gebruikt blijven worden, is de meest recente ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing. Er kan eventueel bezwaar aangetekend worden tegen de wijzigingen door een ‘verbetersuggestie’ in te sturen. We zullen dan beoordelen of de wijziging kan leiden tot aanpassing ervan. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om na de wijziging de Dienstverlening te beëindigen, waarbij de oude voorwaarden nog 2 maanden geldig blijven. 
 7. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Vastgoedprofessional wordt hierbij door Arx Groep Business 2 Business B.V.  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Art. 3 Dienstverlening  

 1. De Vastgoedprofessional verstrekt Arx Groep Business 2 Business B.V.  opdracht om in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, de bijbehorende Verwerkersovereenkomst en Gebruikersovereenkomst Clouddiensten te leveren en Leads op te volgen die door de Vastgoedprofessional worden aangedragen.  
 2. Vanaf de Startdatum zal Arx Groep Business 2 Business B.V.  via een telecommunicatieverbinding (internet) de Applicatie(s) op de Netwerkconfiguratie van Vastgoedprofessional beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor het gebruik op de Locatie in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst.
 3. De Applicatie(s) dient in samenhang met de Netwerkconfiguratie conform de Specificaties te functioneren. De Specificaties van de Netwerkconfiguratie en Applicatie(s) staan omschreven in de ProPropertyPartners Apps Specificaties. 
 4. Arx Groep Business 2 Business  B.V. zal aan Vastgoedprofessional telefonische ondersteuning leveren bij de toepassing van de Dienstverlening en eventuele problemen die daarin door de medewerkers van Vastgoedprofessional worden ondervonden.  
 5. Arx Groep Business 2 Business  B.V. zal van tijd tot tijd Update(s) installeren op zijn eigen server en aan Vastgoedprofessional via een telecommunicatieverbinding beschikbaar stellen. Hiertoe behoeft Arx Groep Business 2 Business B.V.  geen (schriftelijke) toestemming van Vastgoedprofessional. Arx Groep Business 2 Business B.V.  Informeert Vastgoedprofessional van tevoren hierover via haar bedrijfswebsite.
 6. De functionaliteit van de vigerende versie van de Applicatie is beschreven in op de Portal in elektronische vorm beschikbare gebruikersdocumentatie. Indien Arx Groep Business 2 Business B.V.  een Nieuwe Versie uitbrengt zal hij deze ook aan Vastgoedprofessional aanbieden. Indien Vastgoedprofessional dit aanbod accepteert zijn de Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en bepalingen van de Gebruikersovereenkomst ook op die Nieuwe Versie van toepassing. 
 7. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is niet gehouden ten behoeve van de uitvoering van de Applicatie(s) te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. 
 8. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door de Vastgoedprofessional bij het gebruik van de Applicatie(s) opgeslagen gegevens.  
 9. Arx Groep Business 2 Business  B.V. zal voor wat betreft de opvolging van Leads zich inspannen om voor iedere Lead twee verschillende serviceproviders/leveranciers aan de Consument aan te bieden.  
 10. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk onherroepelijk tot stand komen van een overeenkomst tussen een Consument en een serviceprovider/leverancier. 
 11. Onder geen enkele omstandigheid zal Arx Groep Business 2 Business B.V.  contractspartij worden bij enige overeenkomst met een Consument. Ook is er geen sprake van vertegenwoordiging van de Vastgoedprofessional door Arx Groep Business 2 Business B.V.  
 12. Zodra er opvolging aan de Lead is gegeven en er al dan niet een overeenkomst tot stand is gekomen tussen een Consument en een serviceprovider/leverancier eindigt de bemiddeling door Arx Groep Business 2 Business B.V.  

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en aanpassing 

 1. Arx Groep Business 2 Business  B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienstverlening steeds naar behoren uit te voeren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Applicatie(s).Arx Groep Business 2 Business B.V.  geeft echter geen garantie dat de Applicatie(s) gebreken, storingen of onderbrekingen functioneert. 
 2. Arx Groep Business 2 Business  B.V. behoudt zich het recht voor om de technische en functionele eigenschappen van de Applicatie(s) tussentijds te wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele gebreken te herstellen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 3. Arx Groep Business 2 Business  B.V. spant zich in om eventuele gebreken in de Applicatie(s) op te sporen en te herstellen. Arx Groep Business 2 Business B.V.  kan echter niet garanderen dat alle gebreken worden hersteld. 
 4. Indien een in lid 2 en 3 bedoelde aanpassing leidt tot een materiële afwijking in de functionaliteit van de Applicatie(s), zal Arx Groep Business 2 Business B.V.  de Vastgoedprofessional daarvan voordat de aanpassing beschikbaar komt, schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. 
 5. Arx Groep Business 2 Business  B.V. behoudt zich het recht voor de Applicatie(s) tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onder meer onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Arx Groep Business 2 Business B.V. Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Vastgoedprofessional tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Een dergelijke aangekondigde buitengebruikstelling van de Applicatie(s) is in geen geval te beschouwen als een tekortkoming van Arx Groep Business 2 Business B.V.  in de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Vastgoedprofessional. 

 

Artikel 5 Hulpmiddelen 

 1. De Vastgoedprofessional is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van – de voor de toegang tot en het gebruik van de Applicatie(s) – Hulpmiddelen, waaronder begrepen de door de Vastgoedprofessional te gebruiken randapparatuur, hulpapplicatie(s) en internetverbinding, die voldoen aan de door Arx Groep Business 2 Business B.V.  bepaalde technische en functionele specificaties waaronder – maar niet beperkt tot – de recente versie van de hulpapplicatie(s). 
 2. De Vastgoedprofessional is verantwoordelijk voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Applicatie(s). 
 3. Op het gebruik van de software en hulpapplicatie(s) kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. Arx Groep Business 2 Business B.V.  garandeert niet de volledige functionaliteit van de door de Vastgoedprofessional gebruikte software en hulpapplicaties. 

 

Artikel 6 Toegang tot de dienst 

 1. De Vastgoedprofessional is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Applicatie(s) en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangsmiddelen. Arx Groep Business 2 Business B.V.  is niet aansprakelijk voor schade van de Vastgoedprofessional en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Applicatie(s) en/of Toegangsmiddelen. 
 2. De verstrekte Toegangsmiddelen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Vastgoedprofessional. De Vastgoedprofessional zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangsmiddelen en deze geheimhouden voor derden. 
 3. Arx Groep Business 2 Business  B.V. kan de Toegangsmiddelen steeds naar eigen inzicht wijzigen waarvan Arx Groep Business 2 Business B.V.  de Vastgoedprofessional tijdig op de hoogte zal stellen. 
 4. De Vastgoedprofessional stelt Arx Groep Business 2 Business B.V.  onmiddellijk op de hoogte indien de Toegangsmiddelen onbevoegd wordt gebruikt dan wel de Vastgoedprofessional daartoe redelijkerwijs een vermoeden heeft. 
 5. De Vastgoedprofessional kan Arx Groep Business 2 Business B.V.  verzoeken de Toegangsmiddelen te blokkeren. Arx Groep Business 2 Business B.V.  is ook gerechtigd te allen tijde Toegangsmiddelen eigener beweging te blokkeren indien Arx Groep Business 2 Business B.V.  op de hoogte is van onbevoegd gebruik van de Toegangsmiddelen. Arx Groep Business 2 Business B.V.  is in dat geval niet aansprakelijk voor schade van de Vastgoedprofessional en/of derden die is ontstaan door het blokkeren van de Toegangsmiddelen. 

 

Artikel 7 Medewerking Vastgoed-professional  

 1. De verplichtingen van Arx Groep Business 2 Business B.V.  met betrekking tot de uitvoering van de Dienstverlening, laten onverlet de verplichting van Vastgoedprofessional tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de Dienstverlening, te voorkomen of te beperken. Vastgoedprofessional zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de Dienstverlening. 
 2. Vastgoedprofessional zal in het bijzonder zorg dragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die, bijvoorbeeld via internet, zonder feitelijke tussenkomst van een medewerker van Vastgoedprofessional, handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de Programmatuur, over de risico’s verbonden aan het gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van transacties en daarmee samenhangende diensten. 
 3. Vastgoedprofessional garandeert dat hij ondubbelzinnige toestemming heeft gekregen van de Consument om de Lead aan Dienstverlening door te geven voor opvolging. De Vastgoedprofessional gebruikt hiervoor het machtigingsformulier in de Bijlage 4. De volmacht en de juistheid van de namens de Consument aangeleverde informatie, is de verantwoordelijkheid van de Vastgoedprofessional. 

 

Artikel 8 Applicaties van derden 

 1. Indien en voor zover Arx Groep Business 2 Business B.V.  bij de uitvoering van de Dienstverlening andere Applicatie(s) van derden aan de Vastgoedprofessional ter beschikking stelt, zijn, voor wat betreft die Applicaties en/of andere programmatuur, de voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde tussen Arx Groep Business 2 Business B.V.  en de Vastgoedprofessional. De Vastgoedprofessional aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, mits Arx Groep Business 2 Business B.V.  de toepasselijkheid van de betreffende voorwaarden schriftelijk of elektronisch aan de Vastgoedprofessional heeft meegedeeld. 
 2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Vastgoedprofessional en Arx Groep Business 2 Business B.V.  om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde tussen Arx Groep Business 2 Business B.V.  en de Vastgoedprofessional inzake het gebruik van programmatuur. 
 3.  Arx Groep Business 2 Business  B.V. kan ten aanzien van het gebruik en het onderhoud van de applicatie van derden nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan dat geldt in de relatie tussen Arx Groep Business 2 Business B.V.  en zijn desbetreffende toeleverancier van die applicatie. 

 

Artikel 9 Vergoeding, commissies en betaling  

 1. De voor de Dienstverlening te betalen vergoedingen of te ontvangen commissies zijn opgenomen in bijlage bij deze Algemene voorwaarden.
 2. De hoogte van de te ontvangen van commissie vanwege het door de Vastgoedprofessional aandragen van aanvragen voor energie, internet, televisie en telefonie van consumenten is afhankelijk van de duur dat de vastgoedprofessional werkt met het platform van ProPropertyPartners. Ditzelfde geldt als de hoogte van de vergoeding voor overige dienstverlening door Arx Groep Business 2 Business B.V.  
 3. De hoogte van de commissie wordt periodiek vastgesteld tussen de serviceprovider/leverancier en Arx Groep Business 2 Business B.V.  en wordt om die reden ook periodiek vastgesteld tussen Arx Groep Business 2 Business B.V.  en de Vastgoedprofessional.  
 4. In geval van opvolging van een Lead, zal er voor iedere onherroepelijk tot stand gekomen overeenkomst tussen een Consument en een serviceprovider/leverancier, sprake zijn van een commissie. De hoogte van de commissie is afhankelijk van het aantal jaren actief en of Arx Groep Business 2 Business B.V. commissie ontvangt van de leverancier. Wanneer er geen commissie wordt ontvangen wordt er niet gedeeld met de Vastgoedprofessional. Het gaat hier om producten als water, stadswarmte enz.  
 5. Indien een overeenkomst door ofwel de Consument ofwel de serviceprovider/leverancier wordt ontbonden of anderszins ongedaan gemaakt, waardoor de commissie door de serviceprovider/leverancier bij  Arx Groep Business 2 Business  wordt teruggevorderd, dan heeft Arx Groep Business 2 Business B.V.  het recht om commissie terug te vorderen bij de Vastgoedprofessional.  
 6. Indien (i) redelijke instructies niet worden opgevolgd door Vastgoedprofessional of indien Vastgoedprofessional (ii) de overeengekomen medewerking niet tijdig of niet volledig geeft, of (iii) Vastgoedprofessional wijzigingen of gebeurtenissen meldt waardoor Arx Groep Business 2 Business B.V.  aantoonbaar meer werkzaamheden heeft moeten verrichten, is Arx Groep Business 2 Business B.V.  gerechtigd tot het verkrijgen van een aanvullende vergoeding. 
 7. Facturering en betaling van alle kosten voor de Dienstverlening vinden plaats in Euro’s en zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.  
 8. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is gerechtigd de overeengekomen vergoedingen periodiek te wijzigen, Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal de Vastgoedprofessional via haar CRM op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. 
 9. Arx Groep Business 2 Business  B.V. zal de overeengekomen Vergoeding maandelijks achteraf aan de Vastgoedprofessional factureren. De uiterste betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede vergoeding van de door Arx Groep Business 2 Business B.V.  gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van de betreffende factuur. 
 10. Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Vastgoedprofessional aan zijn betalingsverplichtingen jegens Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal (kunnen) voldoen, is Arx Groep Business 2 Business B.V.  gerechtigd voordat Arx Groep Business 2 Business B.V.  zijn verplichtingen uit de overeenkomst verder nakomt, van de Vastgoedprofessional een zekerheidsstelling te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling, bankgarantie of een waarborgsom. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Vastgoedprofessional in redelijkheid over een periode van twaalf kalendermaanden verschuldigd zal zijn, tenzij anders wordt overeengekomen. 

 

Artikel 10 Opschorting 

 1. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot de Applicatie(s) geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien de Vastgoedprofessional tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en/of Gebruikersovereenkomst. 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten 

 1. Het bepaalde in de Gebruikersovereenkomst met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten voor de Applicatie(s) en/of de interface is van overeenkomstige toepassing op deze Algemene Voorwaarden. 
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Updates en nieuwe versies van de Applicatie(s) in verband met de door Arx Groep Business 2 Business B.V.  verrichte werkzaamheden, komen toe aan Arx Groep Business 2 Business B.V.  . 
 3. Vastgoedprofessional garandeert dat het verschaffen van toegang tot de bij hem in gebruik zijnde Netwerkconfiguratie in het kader van de Dienstverlening, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 
 4. Arx Groep Business 2 Business  B.V. garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan Vastgoedprofessional als bedoeld in deze Overeenkomst niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid 

 1. De Vastgoedprofessional en Arx Groep Business 2 Business B.V.  dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. 
 2. De hiervoor genoemde verplichting tot geheimhouding geldt niet indien de vertrouwelijke informatie:  
  – van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden;
  – door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie; 
  – door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden; of openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie. 
 3. Partijen verplichten zich de in lid 1 bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Dienstverlening. 
 4. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Dienstverlening dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen. 
 5. De in dit artikel genoemde  geheimhoudingsgeheimhoudingsverplichtingen blijven van kracht gedurende de looptijd van de Dienstverlening en tot twee jaar na beëindiging daarvan. 
 6. Bij iedere inbreuk op de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichting verbeurt de inbreuk makende Partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, = (zegge: vijftigduizend euro) per inbreuk makende handeling, onverminderd het recht van de andere Partij om zijn schade door de inbreuk vergoed te krijgen en onverminderde de overige rechten die Partij in verband met de inbreuk heeft. 
 7. Het is Arx Groep Business 2 Business B.V.  toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, of anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Vastgoedprofessional één van zijn cliënten is. 

 

Artikel 13 Invoeren gegevens en gebruik Applicaties 

 1. De Vastgoedprofessional en zijn Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Applicatie(s) worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de Vastgoedprofessional en komt voor rekening en risico van de Vastgoedprofessional. Arx Groep Business 2 Business B.V.  is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door de Vastgoedprofessional ingevoerde gegevens.  
 2. Arx Groep Business 2 Business  B.V. is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Vastgoedprofessional aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie. 

 

Artikel 14 Verwerking van persoonsgegeven 

 1. Partijen dragen voor zover relevant in het kader van de Dienstverlening zorg voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In bijlage 1 is een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen. Indien Arx Groep Business 2 Business B.V.  bij de uitvoering van de Dienstverlening Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Vastgoedprofessional wordt Vastgoedprofessional als Verantwoordelijke aangemerkt en Arx Groep Business 2 Business B.V.  als Verwerker en zijn de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.  
 2. De Vastgoedprofessional staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de systemen vanA rx Groep Business 2 Business B.V.  De Vastgoedprofessional vrijwaart Arx Groep Business 2 Business B.V.  voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van de Vastgoedprofessional van de in dit artikel bedoelde wet- en regelgeving. 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. De totale aansprakelijkheid van Arx Groep Business 2 Business B.V.  jegens de Vastgoedprofessional wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is voor de looptijd van de samenwerking per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het totaal van de door de Vastgoedprofessional in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit op grond van deze samenwerking betaalde vergoedingen (exclusief BTW), met een maximum van € 5.000. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de vrijwaringverplichtingen van Arx Groep Business 2 Business B.V.   
 2. De aansprakelijkheid van Arx Groep Business 2 Business B.V.  voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Vastgoedprofessional is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Arx Groep Business 2 Business B.V.  wegens verminking, vernietiging of verlies van bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Vastgoedprofessional. 
 3. Vastgoedprofessional vrijwaart Arx Groep Business 2 Business B.V.  van enige aansprakelijkheid wanneer een Partner de uitvoering van de Dienstverlening (gedeeltelijk) op zich neemt.  
 4. Ten aanzien van het gebruik van de Applicaties is de Vastgoedprofessional zich ervan bewust dat de daarmee ter beschikking gestelde documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als een uitgangspunt, maar dat model documenten niet zijn toegesneden op de specifieke casus van de Vastgoedprofessional. Het invullen van de model documenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van de Vastgoedprofessional. 
 5. De Vastgoedprofessional vrijwaart Arx Groep Business 2 Business B.V.  voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Arx Groep Business 2 Business B.V.  zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Vastgoedprofessional van de Applicatie(s) is gemaakt. 
 6. De genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Arx Groep Business 2 Business B.V.  zijn niet van toepassing ingeval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Arx Groep Business 2 Business B.V.   
 7. Tenzij nakoming door Arx Groep Business 2 Business B.V.  blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Arx Groep Business 2 Business B.V.  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Vastgoedprofessional  Arx Groep Business 2 Business B.V.  onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Arx Groep Business 2 Business B.V.  ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Arx Groep Business 2 Business B.V.  daadwerkelijk in de gelegenheid is adequaat te reageren op de ingebrekestelling. 
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Vastgoedprofessional de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Arx Groep Business 2 Business B.V.  meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Arx Groep Business 2 Business B.V.  vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

Artikel 16 Overmacht 

 1. Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien een Partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers of samenwerkingspartners van Arx Groep Business 2 Business B.V. , het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers of samenwerkingspartners die door de Vastgoedprofessional aan Arx Groep Business 2 Business B.V.  zijn voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte van medewerkers, vandalisme, (burger)oorlog, brand, explosie, sabotage, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en terrorisme. 
 2. Indien een overmacht situatie langer dan 7 dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Dienstverlening te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. 

 

Artikel 17 Duur en beëindiging 

 1. De dienstverlening tussen Arx Groep Business 2 Business B.V.  en de Vastgoedprofessional wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit. ende het eerste jaar slechts schriftelijk per aangetekende brief worden opgezegd tegen het einde van het eerste jaar. Na het eerste jaar kan schriftelijk per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van de termijn van een maand, tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.  
 2. Iedere Partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst tot opdracht wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de samenwerking toe indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht. Ontbinding is slechts mogelijk na een volledige en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming. Enige betalingsverplichting van de Vastgoedprofessional en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Vastgoedprofessional of een door de Vastgoedprofessional in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst. 
 3. Op het moment van de ontbinding als hiervoor bedoeld reeds ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht verrichte prestaties zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Vastgoedprofessional bewijst dat Arx Groep Business 2 Business B.V.  ten aanzien van een wezenlijk deel van die prestaties in verzuim is. In dat geval wordt de waarde van de reeds door Arx Groep Business 2 Business B.V.  verrichte prestaties voor de Vastgoedprofessional (behoudens tegenbewijs) op gelijk aan die van de reeds betaalde vergoedingen bepaald. Bedragen die Arx Groep Business 2 Business B.V.  vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Arx Groep Business 2 Business B.V.  ter uitvoering van de Dienstverlening reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 4. Elk van de Partijen kan de overeenkomst tot opdracht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien aan de andere Partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een herstructurering van ondernemingen. Arx Groep Business 2 Business B.V.  is in verband met een dergelijke beëindiging niet tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Vastgoedprofessional vervalt het recht tot gebruik van de Applicatie(s) en de Interface. 

 

Artikel 18 Gevolgen beëindiging 

 1. Partijen zullen ingeval van beëindiging van de overeenkomst steeds te goeder trouw samenwerken bij de eventueel door de Vastgoedprofessional gewenste ondersteuning bij de remigratie van de bij het gebruik van de Applicatie(s) ingevoerde gegevens en bij de overdracht aan de Vastgoedprofessional of aan een door de Vastgoedprofessional aan te wijzen derde gedurende deze “remigratieperiode”. De continuïteit van de beschikbaarheid van de gegevens en diensten staat hierbij centraal. Partijen zullen overleggen over de grootte van de inspanning die Arx Groep Business 2 Business B.V.  moet leveren. Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal de kosten die hij maakt in verband met de remigratie van de dienstverlening op basis van nacalculatie aan de Vastgoedprofessional in rekening kunnen brengen. 
 2. Na beëindiging van de overeenkomst kan de Vastgoedprofessional verzoeken om een eenmalige aanlevering van de bij het gebruik van de Applicatie(s) ingevoerde gegevens. Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal de gegevens in een gebruikelijk formaat aan de Vastgoedprofessional ter beschikking stellen zodat deze gegevens redelijkerwijs verwerkt kunnen worden door de Vastgoedprofessional. Op Arx Groep Business 2 Business B.V.  rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door de Vastgoedprofessional ingevoerde data en gegevens, anders dan uitdrukkelijk in de Verwerkersovereenkomst bedoeld. Ingeval de Vastgoedprofessional niet onverwijld na het beëindigen van de Overeenkomst heeft aangegeven dat hij de hiervoor genoemde overdracht van de gegevens wenst, is Arx Groep Business 2 Business B.V.  gerechtigd gegevens die met behulp van de Clouddienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. 

 

Artikel 19 Klachten, Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Arx Groep Business 2 Business B.V. zal iedere klacht individueel beoordelen. Klachten schorten geen betalingsverplichting op. 
 2. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, de vergoeding en/of de factuur dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de informatie waarover Vastgoedprofessional klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of tekortkoming aan Arx Groep Business 2 Business B.V.  kenbaar te worden gemaakt.  
 3. Eventuele geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. Partijen kunnen gezamenlijk ervoor kiezen een geschil te beslechten door middel van arbitrage of mediation. 
 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 20 Overige bepalingen 

 1. Indien Arx Groep Business 2 Business B.V.  op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van de Vastgoedprofessional, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de Vastgoedprofessional in rekening worden gebracht, tenzij de aanleiding van dit onderzoek ligt bij Arx Groep Business 2 Business B.V.  Arx Groep Business 2 Business B.V.  zal de Vastgoedprofessional hiervan voor zover mogelijk tevoren op de hoogte stellen. 
 2. De door Arx Groep Business 2 Business B.V.  ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door de Vastgoedprofessional. 
 3. De Vastgoedprofessional stelt Arx Groep Business 2 Business B.V.  binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. 

Versie; 01022023

 

Contact formulier

Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Contact opnemen(Vereist)
Privacy(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

One Stop Shop

Maak kosteloos gebruik van al onze oplossingen

Regel nutsvoorzieningen voor je klant
Verdien hoge commissies
Ontzorg jouw klanten
Betrouwbaar advies voor je klant
Gratis inspectie app